ORGANIZÁCIE V OBCI

 

logo fk

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

logo szch

ZO Slovenského zväzu chovateľov

logo fk

TJ Kerko Šajdíkove Humence

logo fk

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

logo fk

MS Slovenského červeného kríža

logo fk

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

 

VZN rok 2020:

 

- VZN č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2006 o záväzných       častiach Územného plánu obce Šajdíkove Humence

 

 VZN č. 6/2020 Požiarny poriadok obce Šajdíkove Humence 

 

VZN č. 5/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Šajdíkove Humence

 

VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj v k. ú. obce Šajdíkove Humence

 

- VZN č. 3/2020 o pravidlách predaja v obchode a času pevádzky služieb na území obce Šajdíkove Humence - zrušené VZN č. 5/2020 s účinnosťou od 18.8.2020

 

- VZN č. 2/2020 Cintorínsky poriadok (Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Šajdíkove Humence)

 

- VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Šajdíkove Humence

 

VZN - ROK 2019

 

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šajdíkove Humence

VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Šajdíkove Humence

 

VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a o spôsobe zúčtovania poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí v MŠ a ZŠ, určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. 

 

 VZN č. 1/2019 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov....

 

 

VZN - ROK 2018

VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

VZN č. 2/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb obcou Šajdíkove Humence

VZN č. 3/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Šajdíkove Humence

VZN č. 4/2018 o zrušení VZN Obce o ostatných poplatkoch

VZN - ROK 2017

VZN č. 1/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce

VZN č. 2/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Šajdíkove Humence

VZN č. 2/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce 

VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 5/2017 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach

VZN č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

VZN - ROK 2016

VZN č. 1 - Trhový poriadok

VZN č. 2 - O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN č. 3 - O dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely

VZN č. 4 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území obce

VZN č. 5 - Cintorínsky poriadok

VZN č. 6 - Golf

Doplnok VZN č. 6 - Golf

 

VZN - ROK 2015

 Zásady hospodárenia s majetkom

VZN č. 1 - Podmienky držania psov

VZN č. 2 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území obce

VZN č. 3 - Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby

VZN č. 4 - Podmienky prideľovania nájomných bytov

VZN č. 5 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy

VZN č. 6 - O používaní miestných komunikácií na území obce

VZN č. 7 - O zneškodňovaní odpadových vôd a pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu v obci

VZN - O dani z nehnuteľnosti

VZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN - O ostatných poplatkoch

VZN - O dani z nehnuteľnosti pre rok 2016

VZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady

Dodatok k VZN o určení miesta a času zápisu v ZŠ

VZN - ROK 2014

VZN - O určovaní súpisných a orientačných čísel na území obce

VZN - O miestnych daniach

VZN - O dani z nehnuteľnosti

VZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN - O umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na území obce

VZN - O ostatných poplatkoch

VZN - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 11 - Zneškodňovanie obsahu žúmp

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23               

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová

matrikárka

 

obecny uradm

 

 

 

 

 

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes37
celkomcelkom82445

Meniny Henrieta zajtra Vratko