M A T E R S K Á   Š K O L A

 

Názov: Materská škola

Adresa: Šajdíkove Humence č. 206, 906 07  Šajdíkove Humence

Riaditeľ: Erika Galbová
E-mail
: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 034/65 86 104

Zriaďovateľ: obec

Typ: štátna

 

Vedúca ŠJ v MŠ a ZŠ: Ľubica Ondrisková

 

Materská škola je dvoj-triedna a poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom v staršej triede vo veku od 4 do 6 rokov, deťom v mladšej triede vo veku od 2 do 3 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.      Činnosť materskej školy vychádza z platných právnych noriem, zákonov, nariadení a smerníc Ministerstva školstva SR.

Záväzným pedagogickým dokumentom pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení v SR je Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V súlade s ním je prepracovaný náš školský vzdelávací program ,,Vláčik poznania“. Vo výchovno-vzdelávacom  procese budeme plniť úlohy z Rozširujúceho   obsahového celku podľa zamerania MŠ Šajdíkove Humence , taktiež prvky z projektu „ Prevencia obezity detí predškolského veku“

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emociálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.


Dňa 2. septembra 2019 nám začal školský rok 2019/2020 s počtom 38 zapísaných detí. Deti mladšie ako 3 roky sú v počte 3, dve deti majú OPŠD a na vstup do 1. ročníka ZŠ  budeme  pripravovať 11 detí.

 

Prevádzka MŠ

Prevádzka materskej školy je od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Deti sa schádzajú v čase od 6,30 do 8,00 hodiny v oboch triedach. Po 8,00 h. sa z bezpečnostných dôvodov uzamykajú vchodové dvere v oboch šatniach, ktoré sa otvárajú po 15,00 h. /Neprítomní škôlkari sú po 8,00 hodine odhlásené zo stravy/

 

Školné

Podľa § 28, ods 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Šajdíkove Humence, je zákonný zástupca povinný mesačne uhrádzať školné – príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v sume 11,-€ na dieťa, každé ďalšie /súrodenec/ 9,-€ s účinnosťou od 1. septembra 2019.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet vedený v Dexia banka Slovensko, pobočka Senica,

IBAN SK0856000000002600590023

variabilný symbol : má každé dieťa pridelený

Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v MŠ za dieťa, ktoré:

  • má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

  • nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku, ktorú určí riaditeľ školy.

Zápisné

Na RZ, ktoré sa konalo 05.09.2019 rodičia odsúhlasili jednorazový príspevok vo výške 20,-€

Z týchto peňazí sa hradia mikulášske balíčky, divadelné predstavenia, knihy pre predškolákov...

 

Stravné

Deťom v MŠ je poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava. Stravná jednotka na celý deň zahrňuje desiatu, obed, olovrant.

Denný poplatok za odobrané jedlo na nákup potravín je 1,45€

Obstarávacia cena potravín je 1,45€

Dotácia z ÚPSVaR je 1,20€

Deti v MŠ: Desiata 0,36€

                Obed     0,85€

                Olovrant 0,24€

Stravné za dieťa musí byť uhradené bankovým prevodom tak, aby 15. dňa v danom mesiaci bol pripísaný na účte školskej jedálne.

Platba stravného:

Bankovým prevodom na účet:

IBAN SK 8856000000002600597022

Variabilný symbol: /Pre každé dieťa bude pridelený osobe vedúcou šk. jedálne v MŠ/

Poznámka: Do poznámky pri úhrade/alebo trvalého príkazu/ uveďte meno dieťaťa.

Suma MŠ – platba 29€ mesačne

Zákonný zástupca predškoláka hradí jednorazový vklad na účet 50€ v mesiaci september na celý šk. rok

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť zo stravovania svoje dieťa pri chorobe do 8,00 hod. v daný deň z obeda.

Za neodobratú a včas odhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Preplatky za stravu sa budú vyplácať vždy po ukončení šk. roka. /august/

Telef. číslo do školskej jedálne: 034/6586104

Vedúca školskej jedálne: 0917531488

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23               

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová

matrikárka

 

obecny uradm

 

 

 

 

 

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes46
celkomcelkom77714

Meniny Matúš zajtra Móric