ORGANIZÁCIE V OBCI

 

logo fk

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

logo szch

ZO Slovenského zväzu chovateľov

logo fk

TJ Kerko Šajdíkove Humence

logo fk

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

logo fk

MS Slovenského červeného kríža

logo fk

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

MATRIČNÝ ÚRAD

 

Matrika - ako postupovať pri vybavovaní rôznych dokladov - potrebné dokumenty

 

Vydanie matričného dokladu: 

 • žiadosť

 • platný občiansky preukaz

 • správny poplatok - 5,00 € v hotovosti

 • prvý výpis po vzniknutej udalosti (sobášny list) sa vydáva bezplatne

Uzavretie manželstva:

 • rodný list

 • doklad o štátnom občianstve *(2)

 • potvrdenie o pobyte *(3)

 • úmrtný list zomrelého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné

 • doklad o rodnom čísle *(5)

 • štátny občan SR s trvalým po bytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu, doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky

 • ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

* Doklady uvedené v 2.,3. 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

 

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa:

 • súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa

 • platný občiansky preukaz matky a otca dieťaťa

 • právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená

Zápis do knihy úmrtí:

 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár

 • občiansky preukaz zosnulého

 • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb

 • prvý výpis z knihy úmrtí (úmrtný lis) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí poplatok 5,00 €

Osvedčenie podpisu:

 • občan sa musí dostaviť osobne

 • platný občiansky preukaz

 • listina na ktorej sa osvedčuje podpis

 • správny poplatok - 1,50 € (jeden podpis)

Osvedčenie listiny:

 • originál listiny

 • správny poplatok - 1,50 € za jednu stranu

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23               

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová

matrikárka

 

obecny uradm

 

 

 

 

 

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes18
celkomcelkom80047

Meniny Dobromila zajtra Klára