MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Komunálne odpady
odpady z domácností vznikajúce na území obce
odpady z nehnuteľností patriace fyzickým osobám
odpady vznikajúce pri čistení miestnych komunikácii, priestranstiev, údržba zelene, cintorínov a pod.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPOAD
odpad z bežných udržiavacích alebo rekonštrukčných prác zabezpečovaných fyzickou osobou

KTO JE POVINNÝ PLATIŤ POPLATOK
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá má oprávnenie užívať, alebo užíva nehnuteľnosť
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
osoba, ktorá podniká a ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ VOČI OBCI
Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, alebo zánik poplatkovej povinnosti, príp. každú zmenu skutočnosti rozhodujúcej na vyrubenie poplatku. Lehota na plnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene, alebo zániku poplatkovej povinnosti.

VYRÚBENIE POPLATKU A SPÔSOB JEHO PLATENIA
Obec vyrubuje poplatok každoročne (platobný výmer) na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok sa môže zaplatiť prevodom na účet obce.
Poplatok tejto dane je možné uhradiť na účet správcu dane č. SK4002000000000004220182, BIC:SUBASKBX, VÚB a.s., konštantný symbol 0558, variabilný symbol 1017200671, alebo v kancelárii obecného úradu cez POS terminál.
Výška poplatku sa určuje podľa príslušného platného všeobecne záväzného nariadenia obce, ktoré je vyvesené na web stránke obce.

POTVRDENIE
O zaplatení miestneho poplatku a za drobné stavebné odpady sa vydávajú potvrdenia.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Daň za ubytovanie upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daň za ubytovanie je miestnou daňou, ktorú ukladá obec - správca dane.
Daň z ubytovania sa platí za odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení. Pod ubytovacím zariadením sa rozumie: hotel, motel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, kemping, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome, alebo stavba slúžiaca na viaceré účely a podobne.
Daňovníci, alebo prevádzkovatelia ubytovania na území obce podávajú hlásenie z dane za ubytovanie v katastrálnom území obce Šajdíkove Humence podľa príslušného predpisu, zverejneného na web stránke obce.
Daň za ubytovanie je možné uhradiť na účet správcu dane č. SK400200000000000422 0182, BIC:SUBASKBX, VÚB a.s., konštantný symbol 0558, variabilný symbol 1017200671, alebo v pokladni obecného úradu – hotovostne, príp. platobnou kartou.


DAŇ ZA PSA

Majiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov je povinný platiť daň za psa. V prípade, že sa nedá preukázať, kto je majiteľom psa, daň uhrádza držiteľ psa.

KEDY VZNIKÁ A KEDY ZANIKÁ DAŇOVÁ POVINNOSŤ

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa pes stal predmetom dane, t. j. pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou, alebo právnickou osobou. Zánik daňovej povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom prestal byť vlastníkom, alebo držiteľom psa.

KEDY A AKÝM SPOSOBOM JE POTREBNÉ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE

Ako vlastník, alebo držiteľ psa máte povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že vznikne alebo zanikne daňová povinnosť po podaní daňového priznania, (ďalšia kúpa psa, úmrtie psa) ste ako daňovník ste povinný podať do 30 dní odo dna vzniku alebo zániku daňovej povinnosti čiastkové daňové priznanie správcovi dane. Poplatok za psa sa platí podľa príslušného predpisu, ktorý je zverejnený na web stránke obce.
Poplatok za psa je možné uhradiť na účet správcu dane č. SK4002000000000004220182, BIC:SUBASKBX, VÚB a.s., konštantný symbol 0558, variabilný symbol 1017200671, alebo v kancelárii obecného úradu cez POS terminál.


PODANIE PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú tie fyzické, alebo právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť, alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku a to do 31. januára.
Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vnikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

U občana, u ktorého nastala zmena, napr. predal rodinný dom, chalupu, pristavil stavbu na pozemku, prirobil-prerobil podkrovie, postavil hospodársku budovu, alebo garáž, kúpil rodinný dom, zdedil nehnuteľnosť, alebo nastala zmena majiteľa nehnuteľnosti, je povinný do konca januára podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

POTREBNÉ DOKLADY
výpis listu vlastníctva
platný občiansky preukaz

Daň z nehnuteľnosti, alebo splátky tejto dane je možné uhradiť na účet správcu dane č. SK4002000000000004220182, BIC:SUBASKBX, VÚB a.s., konštantný symbol 0558, variabilný symbol 1017200671, alebo v kancelárii obecného úradu cez POS terminál.
Výška dane sa určuje podľa príslušného platného všeobecne záväzného nariadenia obce, ktoré je vyvesené na web stránke obce.

POTVRDENIE
Správca dane podľa príslušného zákona vyrubí daň, pričom Rozhodnutie o výške dane písomne doručí daňovníkovi.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk