MATRIČNÝ ÚRAD

 

Matrika - ako postupovať pri vybavovaní rôznych dokladov - potrebné dokumenty

Vydanie matričného dokladu: 

 • žiadosť

 • platný občiansky preukaz

 • správny poplatok - 5,00 € v hotovosti

 • prvý výpis po vzniknutej udalosti (sobášny list) sa vydáva bezplatne

Uzavretie manželstva:

 • rodný list

 • doklad o štátnom občianstve *(2)

 • potvrdenie o pobyte *(3)

 • úmrtný list zomrelého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné

 • doklad o rodnom čísle *(5)

 • štátny občan SR s trvalým po bytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu, doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky

 • ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

* Doklady uvedené v 2.,3. 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa:

 • súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa

 • platný občiansky preukaz matky a otca dieťaťa

 • právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená

Zápis do knihy úmrtí:

 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár

 • občiansky preukaz zosnulého

 • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb

 • prvý výpis z knihy úmrtí (úmrtný lis) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí poplatok 5,00 €

Osvedčenie podpisu:

 • občan sa musí dostaviť osobne

 • platný občiansky preukaz

 • listina na ktorej sa osvedčuje podpis

 • správny poplatok - 2,00 € (jeden podpis)

Osvedčenie listiny:

 • originál listiny

 • správny poplatok - 2,00 € za jednu stranu

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk