Ž I V O T N É   P R O S T R E D I E

 

 Interval vývozu 2022.

 

Zber golfový areál rok 2022.

 

Interval zberu a vývozu - plasty, papier, sklo, kovové obaly na rok 2022.

 

Zálohovanie plastových fliaš.

 

Vývoz papiera sa v obci uskutoční dňa 20.10.2021 od 7,00 hod.

 

Vývoz papiera sa v obci uskutoční dňa 12.08.2021.

 

 

Zber papiera z domácností.

 

 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021.

 

Rozšírenie separovaného zberu o novú komoditu:

 

KONTAJNER NA DROBNÝ ELEKTROODPAD A BATÉRIE                         (červeno-biely kontajner) vo dvore obecného úradu

PATRÍ SEM:

 • Všetka spotrebná elektronika vrátane príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže, magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.)
 • Videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty vrátane príslušenstva (napr. objektívy, blesky a pod.)
 • Malé elektrické a elektronické hudobné nástroje
 • Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, netbooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice)
 • Faxy a záznamníky
 • Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné)
 • Tlačiarne, malé stolné kopírky
 • Kalkulačky
 • Herné konzoly, videohry vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.)
 • Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.)
 • Batérie a akumulátory
 • CD, DVD nosiče

 NEPATRÍ SEM:

 • Monitory
 • Televízory
 • Žiarivky
 • Výbojky
 • LED žiarovky a klasické žiarovky

 

 

Drobný elektro odpad

Interval vývozu odpadu - komunálneho, plastov, skla a drobných kovov na rok 2021

 

Interval zberu a vývozu odpadu - golfový areál rok 2021

 

 

  BIO KOMPOSTÉR 

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí majú trvale bydlisko na golfe (rekreačné domy) aby si prišli na úrad pre bio komposter. Doba vydávania je každú  stredu-štvrtok od 13.00 - 14.00 h. 

 D - 4.12.2020

Systém nakladania s komunálnym odpadom a triedeného zberu v obci                  

                                        OZNAM

Dňom 26.júna 2020 sú v golfovom areáli vytvorené dve úložiská - kontajnery 1100 l na zber separovaného odpadu určené  pre obyvateľov golfového areálu.

  

Zber nebezpečného odpadu - máj 2020

 

                           U P O Z O R N E N I E

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2020 SA VYVÁŽA  V JEDNOM TERMÍNE:  OBEC - GOLFOVÝ  AREÁL. 

Vývoz plastov na rok 2020

 

 Objemný odpad

 Vnútorný predpis - smernica pri údržbe a opravách kanalizačných 

 prípojkách - KŠ v domácnostiach.

 

 Prevádzkový poriadok pri užívaní domovej kanalizačnej čerpacej šachty v obci Šajdíkove Humence

 

1. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A BIOKOMPOSTOVANIE

BIOKOMPOSTER

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ  PLASTOVÉHO KOMPOSTÉRA

 


 

2. ZAČATIE SPRÁVNEHO KONANIA - VÝRUB DREVINY

 

  

3. TRIEDENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

Upozornenie - objemný odpad


 

4. RÔZNE OZNAMY

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 1. októbra 2019 začne vyvážať z domácností bio - odpad - orezané konáre zo stromov a krov.

Orezané konáre sprístupnite na svojom pozemku tak, aby zamestnanci obecného úradu počas zvozu k toumuto odpadu mali prístup.

 V prípade záujmu o túto službu, nahláste sa na obecný úrad.

Zber nebezpečného odpadu

   

Zber opotrebovaného kuchynského oleja

 

BIO KOMPOSTOVANIE NA CINTORÍNE

 

        Obedcný úrad oznamuje občanom, že na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch obec na miestnom cintoríne,  ktorého je správcom začala kompostovať biologicky rozložiteľný odpad od zmesového komunálneho odpadu.

        Na cintoríne boli umiestnené dva bio kompostéry pre tento odpad. Z toho dôvodu žiadame všetkých občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad,  ako zvyšky rastlín, buriny, trávu, malé konáre, zvyšky živých kytíc, lístie a iný odpad,  ktorý sa rozloží vhadzovali do bio kompostérov.

      Zvyšný odpad, ako plastové obaly, umelé kytice, vence, zvyšky z kahancov a ostatný odpad nebiologického pôvodu je potrené naďalej vhadzovať do kontajnerov na zmesový komunálny odpad.

     Za pochopenie ďakuje obec. 

 

 Koniec brania bio odpadu v zbernom dvore

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 1.7.2019 (pondelok) v zbernom dvore, ktorý zriadila obec sa prestane do veľkoplošného kontajnera od občanov brať bio odpad.

Opatrenie je vykonané na základe toho, že obec v rámci úspešného projektu dostala bio kompostéry pre domácnosti, v ktorých si občania môžu kompostovať bio odpad doma.

Ostatné odpadové komodity sa naďalej zberajú v zbernom dore. 

 

B i o k o m p o s t é r y   

 

Vývoz nebezpečného odpadu

                

VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE OBCE 

                                                             ROK- 2019

 

       obecný  úrad oznamuje občanom - spoločenským  organizáciam - združeniam v obci,   že dňa 6.4.2019 (sobota) od 09.00 h do 12.00 h v obci sa uskutoční

 

                                  -  Veľké jarné upratovanie od odpadu -

 

      Zraz je v sobotu o 09.00 h pred obecným úradom, kde sa rozdelia rajóny zberu a vrecia na odpad.

     Na telef. číslo: 0911 586 123 do uvedenej doby nahlasujte miesta čiernych skládok odpadu na ich zneškodnenie. 

 

Zber triedeného odpadu - plastov a tetrapakov

 

Interval zberu a vývozu na rok 2019

 

zmena zberu plastov a tetrapakov

 

 

OTVORENIE ZBERNÉHO DVORA - KAŽDÚ SOBOTU

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa  7.4.2018 (sobota) od 09.00 h do 12.00 h je otvorený zberný dvor každú sobotu, okrem poslednej soboty,  každého kalendárneho mesiaca. Do zberného dvora sa môžu vyvážať komodity - odpad na zneškodňovanie podľa príslušného VZN o odpadoch prijatého obcou. 

 

 

O Z N A M

 

PRISTAVENIE KONTANIERA NA NEBEZ. ODPAD - MÁJ 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dobe od 3.5.2018 (štvrtok) do 7.5.2018 (pondelok) bude pred obecným úradom pristavený kontanier  na  nebezpečný odpad. Jedná sa  napr. o staré autobatérie, staré elektrospotrebiče, farby a podobne. 

 

O Z N A M

 

OZNAM

 

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU PLASTOV, SKLA A KOVOVÝCH OBALOV NA ROK 2018                    

ČISTENIE POTOKA

 

ZRIADENIE ZBERNÉHO DVORA

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

CINTORÍN

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk