Ž I V O T N É   P R O S T R E D I E

 

 Systém nakladania s komunálnym odpadom a triedeného zberu v obci                  

                                        OZNAM

Dňom 26.júna 2020 sú v golfovom areáli vytvorené dve úložiská - kontajnery 1100 l na zber separovaného odpadu určené  pre obyvateľov golfového areálu.

  

Zber nebezpečného odpadu - máj 2020

 

                           U P O Z O R N E N I E

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2020 SA VYVÁŽA  V JEDNOM TERMÍNE:  OBEC - GOLFOVÝ  AREÁL. 

Vývoz plastov na rok 2020

 

 Objemný odpad

 Vnútorný predpis - smernica pri údržbe a opravách kanalizačných 

 prípojkách - KŠ v domácnostiach.

 

 Prevádzkový poriadok pri užívaní domovej kanalizačnej čerpacej šachty v obci Šajdíkove Humence

 

1. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A BIOKOMPOSTOVANIE

BIOKOMPOSTER

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ  PLASTOVÉHO KOMPOSTÉRA

 


 

2. ZAČATIE SPRÁVNEHO KONANIA - VÝRUB DREVINY

 

  

3. TRIEDENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

Upozornenie - objemný odpad


 

4. RÔZNE OZNAMY

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 1. októbra 2019 začne vyvážať z domácností bio - odpad - orezané konáre zo stromov a krov.

Orezané konáre sprístupnite na svojom pozemku tak, aby zamestnanci obecného úradu počas zvozu k toumuto odpadu mali prístup.

 V prípade záujmu o túto službu, nahláste sa na obecný úrad.

Zber nebezpečného odpadu

   

Zber opotrebovaného kuchynského oleja

 

BIO KOMPOSTOVANIE NA CINTORÍNE

 

        Obedcný úrad oznamuje občanom, že na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch obec na miestnom cintoríne,  ktorého je správcom začala kompostovať biologicky rozložiteľný odpad od zmesového komunálneho odpadu.

        Na cintoríne boli umiestnené dva bio kompostéry pre tento odpad. Z toho dôvodu žiadame všetkých občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad,  ako zvyšky rastlín, buriny, trávu, malé konáre, zvyšky živých kytíc, lístie a iný odpad,  ktorý sa rozloží vhadzovali do bio kompostérov.

      Zvyšný odpad, ako plastové obaly, umelé kytice, vence, zvyšky z kahancov a ostatný odpad nebiologického pôvodu je potrené naďalej vhadzovať do kontajnerov na zmesový komunálny odpad.

     Za pochopenie ďakuje obec. 

 

 Koniec brania bio odpadu v zbernom dvore

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 1.7.2019 (pondelok) v zbernom dvore, ktorý zriadila obec sa prestane do veľkoplošného kontajnera od občanov brať bio odpad.

Opatrenie je vykonané na základe toho, že obec v rámci úspešného projektu dostala bio kompostéry pre domácnosti, v ktorých si občania môžu kompostovať bio odpad doma.

Ostatné odpadové komodity sa naďalej zberajú v zbernom dore. 

 

B i o k o m p o s t é r y   

 

Vývoz nebezpečného odpadu

                

VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE OBCE 

                                                             ROK- 2019

 

       obecný  úrad oznamuje občanom - spoločenským  organizáciam - združeniam v obci,   že dňa 6.4.2019 (sobota) od 09.00 h do 12.00 h v obci sa uskutoční

 

                                  -  Veľké jarné upratovanie od odpadu -

 

      Zraz je v sobotu o 09.00 h pred obecným úradom, kde sa rozdelia rajóny zberu a vrecia na odpad.

     Na telef. číslo: 0911 586 123 do uvedenej doby nahlasujte miesta čiernych skládok odpadu na ich zneškodnenie. 

 

Zber triedeného odpadu - plastov a tetrapakov

 

Interval zberu a vývozu na rok 2019

 

zmena zberu plastov a tetrapakov

 

 

OTVORENIE ZBERNÉHO DVORA - KAŽDÚ SOBOTU

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa  7.4.2018 (sobota) od 09.00 h do 12.00 h je otvorený zberný dvor každú sobotu, okrem poslednej soboty,  každého kalendárneho mesiaca. Do zberného dvora sa môžu vyvážať komodity - odpad na zneškodňovanie podľa príslušného VZN o odpadoch prijatého obcou. 

 

 

O Z N A M

 

PRISTAVENIE KONTANIERA NA NEBEZ. ODPAD - MÁJ 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dobe od 3.5.2018 (štvrtok) do 7.5.2018 (pondelok) bude pred obecným úradom pristavený kontanier  na  nebezpečný odpad. Jedná sa  napr. o staré autobatérie, staré elektrospotrebiče, farby a podobne. 

 

O Z N A M

 

OZNAM

 

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU PLASTOV, SKLA A KOVOVÝCH OBALOV NA ROK 2018                    

ČISTENIE POTOKA

 

ZRIADENIE ZBERNÉHO DVORA

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23               

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová

matrikárka

 

obecny uradm

 

 

 

 

 

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes11
celkomcelkom80040

Meniny Dobromila zajtra Klára