SOCIÁLNE SLUŽBY

Podanie „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

Pre obec Šajdíkove Humence mesto Senica na základe Zmluvy o posudkovej činnosti robí posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pre občanov z obce.
Potrebné doklady:

  • žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami
  • prepúšťacia správa z nemocnice
  • lekárske nálezy odborných lekárov, nie staršie ako 6 mesiacov
  • lekársku správu od všeobecného lekára na predpísanom tlačivePre obec vybavuje:
Mestský úrad v Senici, oddelenie sociálnych vecí, tel. kontakt: 034/ 6987664


OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. stupňa.
Posudok na odkázanosť na opatrovateľskú službu vyhotovuje obec na základe žiadosti cez Mestský úrad Senica, oddelenie sociálnych vecí.
Opatrovateľskú službu v domácnosti klienta zabezpečuje ÚzS SČK Senica - služba je spoplatnená.

Tlačiva sú na obecnom úrade.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk