M A T E R S K Á   Š K O L A

  

Názov: Materská škola

Adresa: Šajdíkove Humence č. 206, 906 07  Šajdíkove Humence

Riaditeľ: poverená Lucia Burianová
E-mail
: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón:

školská jedáleň: 034/65 86 104

vedúca ŠJ: 034/6586104

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zriaďovateľ: obec

Typ: štátna

Vedúca ŠJ v MŠ a ZŠ: Michaela Danielová

Materská škola je dvojtriedna a poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom v staršej triede vo veku od 4 do 6 rokov, deťom v mladšej triede vo veku od 2 do 3 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Činnosť MŠvychádza z platných právnych noriem, zákonov, nariadení a smerníc Ministerstva školstva SR. Záväzným pedagogickým dokumentom pre všetky MŠ zaradené v sieti škôl a školských zariadení v SR je Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V súlade s ním je prepracovaný náš školský vzdelávací program "Vláčik poznania". Vo výchovno-vzdelávacom  procese budeme plniť úlohy z Rozširujúceho obsahového celku podľa zamerania MŠ Šajdíkove Humence, taktiež prvky z projektu Prevencia obezity detí predškolského veku.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emociálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Prevádzka MŠ: od 6,30 hod. do 16 hDeti sa schádzajú v čase od 6,30 do 8,00 h v oboch triedach. Po 8 h sa z bezpečnostných dôvodov uzamykajú vchodové dvere v oboch šatniach, ktoré sa otvárajú po 15,00 h. Neprítomní sú po 8 h odhlásení zo stravy.

 

Školné: podľa § 28, ods 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Šajdíkove Humence, je zákonný zástupca povinný mesačne uhrádzať školné je príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v sume 11 € na dieťa, každé ďalšie (súrodenec) 9 € s účinnosťou od 1. septembra 2019.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet vedený v Dexia banka Slovensko, pobočka Senica,

IBAN SK0856000000002600590023

variabilný symbol má každé dieťa pridelený

Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

 

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v MŠ za dieťa, ktoré:

  • má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

  • nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku, ktorú určí riaditeľ školy.

Zápisné: na RZ, ktoré sa konalo 05.09.2019 rodičia odsúhlasili jednorazový príspevok 20 €Z týchto peňazí sa hradia mikulášske balíčky, divadelné predstavenia, knihy pre predškolákov...

Stravné: deťom v MŠ je poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava. Stravná jednotka na celý deň zahrňuje desiatu, obed, olovrantDenný poplatok za odobrané jedlo na nákup potravín je 1,54 €Obstarávacia cena potravín je 1,54 €. Deti v MŠ: desiata 0,38 €,  obed 0,90 €, olovrant 0,26 €Stravné za dieťa musí byť uhradené bankovým prevodom tak, aby 15. dňa v danom mesiaci bol pripísaný na účte školskej jedálne.

Platba stravného: bankovým prevodom na účet:

IBAN SK 8856000000002600597022

Do poznámky pri úhrade alebo do trvalého príkazu uveďte meno dieťaťa.

Suma MŠ – platba 30,80€ mesačne.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť zo stravovania svoje dieťa pri chorobe do 7,00 h, daný deň z obeda.

Za neodobratú a včas odhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytujePreplatky za stravu sa budú vyplácať vždy po ukončení šk. roka v auguste. 

O Z N A M Y 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude materská škola od zajtra 21.02.2023 do piatku 24.02. 2023 materská škola zatvorená ( nízky počet detí).

Materská škola bude v prevádzke od pondelka 27.02.2023.

 

VYBAVENIE

 

MÚDRA ŠKÔLKA  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk