M A T E R S K Á   Š K O L A

 

Názov: Materská škola

Adresa: Šajdíkove Humence č. 206, 906 07  Šajdíkove Humence

Riaditeľ: Mgr. Lucia Burianová

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón:034/6586104

školská jedáleň: 034/65 86 104

vedúca ŠJ: 034/6586104

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zriaďovateľ: obec

Typ: štátna 

Vedúca ŠJ v MŠ a ZŠ: Michaela Danielová

 

kamerakamerový info systém

 


O Z N A M Y 

ZÁPIS DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/25

Materská škola Šajdíkove humence oznamuje, že zápis detí do MŠ na šk. rok 2024/2025 sa uskutoční:
13.05.2024 a 14.05. 2024 od 10.30. do 16.00 hod.
Žiadosť si môžete prevziať v MŠ osobne, alebo o ňu požiadať mailom, môže byť aj vlastná žiadosť. Žiadosť musí byť potvrdená lekár a podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa.
Kritériá príjímania:
- deti, ktoré spĺňajú vek na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
- deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávanie
- deti, ktoré majú právo na prijatie,t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.08. 2024
- deti , ktoré dovŕšia do 31.12.2024 tri roky
 - deti s trvalým pobytom v obci
 - ostatné deti, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku.
Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa, ktoré bude prijímané do MŠ malo osvojené základné hygienické návyky a samoobslužné návyky a bolo primerane samostatné ( dieťa nemá plienky a cumlík, nepije z fľaše, samostatne sa naje s lyžicou, napije sa z pohára, používa WC, umýva si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa)

 

Materská škola je dvojtriedna a poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom v staršej triede vo veku od 4 do 6 rokov, deťom v mladšej triede vo veku od 2 do 3 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Činnosť MŠvychádza z platných právnych noriem, zákonov, nariadení a smerníc Ministerstva školstva SR. Záväzným pedagogickým dokumentom pre všetky MŠ zaradené v sieti škôl a školských zariadení v SR je Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V súlade s ním je prepracovaný náš školský vzdelávací program "Vláčik poznania". Vo výchovno-vzdelávacom  procese budeme plniť úlohy z Rozširujúceho obsahového celku podľa zamerania MŠ Šajdíkove Humence, taktiež prvky z projektu Prevencia obezity detí predškolského veku.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emociálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

 

Prevádzka MŠ: od 6,30 h do 16 hDeti sa schádzajú v čase od 6,30 h do 8,00 h v oboch triedach. Po 8 h sa z bezpečnostných dôvodov uzamykajú vchodové dvere v oboch šatniach, ktoré sa otvárajú po 15 h. Neprítomní sú po 8 h odhlásení zo stravy.

 

Školné: podľa § 28, ods 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Šajdíkove Humence, je zákonný zástupca povinný mesačne uhrádzať školné je príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v sume 13 € na dieťa, každé ďalšie (súrodenec) 10 € s účinnosťou od 1. januára 2023.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet vedený v Dexia banka Slovensko, pobočka Senica,

IBAN SK0856000000002600590023

variabilný symbol má každé dieťa pridelený

Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

 

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v MŠ za dieťa, ktoré:

  • má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

  • nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku, ktorú určí riaditeľ školy.

Zápisné: na RZ, ktoré sa konalo 05.09.2022 rodičia odsúhlasili jednorazový príspevok 25 €Z týchto peňazí sa hradia mikulášske balíčky, divadelné predstavenia, knihy pre predškolákov...

 

Stravné: deťom v MŠ je poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava. Stravná jednotka na celý deň zahrňuje desiatu, obed, olovrantDenný poplatok za odobrané jedlo na nákup potravín je 1,90 €Obstarávacia cena potravín je 1,90 €. Deti v MŠ: desiata 0,45 €,  obed 1,10 €, olovrant 0,35 €Stravné za dieťa musí byť uhradené bankovým prevodom tak, aby 15. dňa v danom mesiaci bol pripísaný na účte školskej jedálne.

 

Platba stravného: bankovým prevodom na účet:

IBAN SK 8856000000002600597022

Do poznámky pri úhrade alebo do trvalého príkazu uveďte meno dieťaťa.

Suma MŠ – platba 38 € mesačne.

Predškoláci majú dotáciu na stravu vo výške 1,40€, mesačná platba za predškoláka je 10€

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť zo stravovania svoje dieťa pri chorobe do 7,00 h, daný deň z obeda.

Za neodobratú a včas odhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje, v prvý deň choroby je možné si neodhlásenú stravu vyzdvihnúť po telefonickom dohovore medzi 11,00-11,30 hod..  Preplatky za stravu sa budú vyplácať vždy po ukončení šk. roka v auguste.  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk