M A T E R S K Á   Š K O L A

 

Názov: Materská škola

Adresa: Šajdíkove Humence č. 206, 906 07  Šajdíkove Humence

Riaditeľ: Erika Galbová
E-mail
: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 034/65 86 104

Zriaďovateľ: obec

Typ: štátna

 

Vedúca ŠJ v MŠ a ZŠ: Ľubica Ondrisková

 

Materská škola je dvoj-triedna a poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom v staršej triede vo veku od 4 do 6 rokov, deťom v mladšej triede vo veku od 2 do 3 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.      Činnosť materskej školy vychádza z platných právnych noriem, zákonov, nariadení a smerníc Ministerstva školstva SR.

Záväzným pedagogickým dokumentom pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení v SR je Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V súlade s ním je prepracovaný náš školský vzdelávací program ,,Vláčik poznania“. Vo výchovno-vzdelávacom  procese budeme plniť úlohy z Rozširujúceho   obsahového celku podľa zamerania MŠ Šajdíkove Humence , taktiež prvky z projektu „ Prevencia obezity detí predškolského veku“

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emociálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.


Dňa 2. septembra 2019 nám začal školský rok 2019/2020 s počtom 38 zapísaných detí. Deti mladšie ako 3 roky sú v počte 3, dve deti majú OPŠD a na vstup do 1. ročníka ZŠ  budeme  pripravovať 11 detí.

 

Prevádzka MŠ

Prevádzka materskej školy je od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Deti sa schádzajú v čase od 6,30 do 8,00 hodiny v oboch triedach. Po 8,00 h. sa z bezpečnostných dôvodov uzamykajú vchodové dvere v oboch šatniach, ktoré sa otvárajú po 15,00 h. /Neprítomní škôlkari sú po 8,00 hodine odhlásené zo stravy/

 

Školné

Podľa § 28, ods 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Šajdíkove Humence, je zákonný zástupca povinný mesačne uhrádzať školné – príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v sume 11,-€ na dieťa, každé ďalšie /súrodenec/ 9,-€ s účinnosťou od 1. septembra 2019.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet vedený v Dexia banka Slovensko, pobočka Senica,

IBAN SK0856000000002600590023

variabilný symbol : má každé dieťa pridelený

Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v MŠ za dieťa, ktoré:

  • má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

  • nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku, ktorú určí riaditeľ školy.

Zápisné

Na RZ, ktoré sa konalo 05.09.2019 rodičia odsúhlasili jednorazový príspevok vo výške 20,-€

Z týchto peňazí sa hradia mikulášske balíčky, divadelné predstavenia, knihy pre predškolákov...

 

Stravné

Deťom v MŠ je poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava. Stravná jednotka na celý deň zahrňuje desiatu, obed, olovrant.

Denný poplatok za odobrané jedlo na nákup potravín je 1,45€

Obstarávacia cena potravín je 1,45€

Dotácia z ÚPSVaR je 1,20€

Deti v MŠ: Desiata 0,36€

                Obed     0,85€

                Olovrant 0,24€

Stravné za dieťa musí byť uhradené bankovým prevodom tak, aby 15. dňa v danom mesiaci bol pripísaný na účte školskej jedálne.

Platba stravného:

Bankovým prevodom na účet:

IBAN SK 8856000000002600597022

Variabilný symbol: /Pre každé dieťa bude pridelený osobe vedúcou šk. jedálne v MŠ/

Poznámka: Do poznámky pri úhrade/alebo trvalého príkazu/ uveďte meno dieťaťa.

Suma MŠ – platba 29€ mesačne

Zákonný zástupca predškoláka hradí jednorazový vklad na účet 50€ v mesiaci september na celý šk. rok

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť zo stravovania svoje dieťa pri chorobe do 8,00 hod. v daný deň z obeda.

Za neodobratú a včas odhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Preplatky za stravu sa budú vyplácať vždy po ukončení šk. roka. /august/

Telef. číslo do školskej jedálne: 034/6586104

Vedúca školskej jedálne: 0917531488

 OZNAMY MATERSKEJ ŠKOLY

 

Materská škola Šajdíkove Humence oznamuje, že z dôvodu výskytu ochorenia na COVID-19 je riaditeľské voľno predĺžené do 13.11.2020 t. j. do piatku. Nástup detí  do materskej školy bude 16.11.2020 t. j. pondelok.

 

Materská škola Šajdíkove Humence oznamuje, že od 31.10.2020 do 09.11.2020 vrátane bude  v materskej škole riaditeľské voľno z dôvodu  výskytu  ochorenia COVID - 19.  Prevádzka začne 10.11.2020 t. j. v utorok.

 

Materská škola Šajdíkove Humence bude znovu otvorená od pondelka 19.10.2020.

 

Materská škola Šajdíkove Humence bude  od 13.10.2020 - 16.10.2020 vrátane zo zdravotných a preventívnych dôvodov zatvorená. O ďalšom postupe budú rodičia informovaní. 

 

Riaditeľka MŠ v Šajdíkovych Humenciach oznamuje rodičom detí, že od pondelka 15.06.2020 bude materská škola v prevádzke bez obmedzení pre všetky deti. Prevádzka bude v čase od 6,30 do 16,00 hod.

 

Oznam vedenia MŠ Šajdíkove Humence - nástup detí do MŠ od 01.06.2020

 

Zmena ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ

 

Informácie k zápisu detí do MŠ v školskom roku 2020/2021

 

 

OZNAM VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:

 

 

 

VYBAVENIE

 

 

 mudra skolka1mudra skolka2

 

OBCI ŠAJDÍKOVE HUMENCE V ROKU 2017 POSKYTOL ENVIRONMENTÁLNY FOND V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY DEDINY DOTÁCIU NA PROJEKT MÚDRA ŠKÔLKA.

 

V rámci projektu boli v areáli Materskej škôlky realizované náučné interaktívne herné prvky s environmentálnou tematikou, na ktorých sa deti môžu oboznámiť so zvieratkami žijúcimi v krajine okolo obce, naučia sa základné druhy ovocia a zeleniny, ako aj dreviny, ktoré rastú v našej prírode. Tiež sa naučili ako sa sadia bylinky, keď pomáhali pri realizácii bylinkových záhonov, o ktoré sa budú môcť spolu s pani učiteľkami starať. Pomôžu im pri tom aj nové hrable, lopatky, rýle, metly a fúriky.

 

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23               

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová

matrikárka

 

obecny uradm

 

 

 

 

 

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes37
celkomcelkom82445

Meniny Henrieta zajtra Vratko