OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

Osvedčovanie sa vykonáva na obecnom úrade. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť na obecný úrad, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti.

Osvedčovanie podpisov na listinách
Potrebným dokladom na vykonanie osvedčenia je platný doklad totožnosti – občiansky preukaz, prípadne cestovný pas, u cudzincov povolenie na pobyt.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:
na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“
na listine, ktorá sa má použiť v cudzine
na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku

Osvedčenie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku, vykonáva výlučne notár.

Za osvedčenie podpisu sa účtuje správny poplatok zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Osvedčovanie listín

Potrebným dokladom pre vykonanie osvedčenia je platný doklad totožnosti – občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov povolenie na pobyt), originál listiny a jej fotokópia.

Osvedčenie listiny nie je možné vykonať ak
ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine – vykonáva notár
ak je listina napísaná v inom štátnom jazyku,(overuje notár) to sa nevzťahuje na listinu napísanú v českom jazyku
ide o kópiu preukazov (občiansky preukaz, vojenský preukaz, služobný preukaz a iný obdobný preukaz)
ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácii a zo súboru geodetických nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľnosti geometrické mapy a podobne)
odpis listiny alebo jej kópia sa nezhoduje s predloženým originálom

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk