SÚPISNÉ ČÍSLA

 

Podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a s ním súvisiacich legislatívnych zmien informujeme obyvateľov o povinnostiach súvisiacich s označovaním stavieb súpisným číslom a orientačným číslom - obec iba súpisným číslom. Stavebník je povinný požiadať príslušný obecný úrad o určenie súpisného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

 

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom. Na požiadanie je obec povinná tabuľku so súpisným číslom žiadateľovi zadovážiť len klasickú plechovú tabuľku - biely podklad s čiernym číslom. Porušenie tejto povinnosti môže byť sankcionované pokutou podľa príslušného zákona.

 

Tabuľka so súpisným číslom sa umiestni na budovu tak, aby bola dobre viditeľná. Podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení a Vyhl. MV SR č. 31/2003 Z. z. je obec povinná určiť súpisné číslo každej budove nachádzajúcej sa v k. ú. obce.

K žiadosti o určenie súpisného čísla je potrebné priložiť:

  • doklad o vlastníctve pozemku,
  • kolaudačné rozhodnutie,
  • zameranie adresného bodu.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk