VZN rok 2021:

VZN č. 4/2021 o organizácii miestneho referenda.

VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šajdíkove Humence.

 

VZN č. 2/2021 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šajdíkove Humence a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.

 

 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,.... 

 

 

VZN rok 2020:

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šajdíkove Humence

 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šajdíkove Humence

 

 

- VZN č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2006 o záväzných       častiach Územného plánu obce Šajdíkove Humence

 

 VZN č. 6/2020 Požiarny poriadok obce Šajdíkove Humence 

 

VZN č. 5/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Šajdíkove Humence

 

VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj v k. ú. obce Šajdíkove Humence

 

- VZN č. 3/2020 o pravidlách predaja v obchode a času pevádzky služieb na území obce Šajdíkove Humence - zrušené VZN č. 5/2020 s účinnosťou od 18.8.2020

 

- VZN č. 2/2020 Cintorínsky poriadok (Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Šajdíkove Humence)

 

- VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Šajdíkove Humence

 

VZN - ROK 2019

 

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šajdíkove Humence

VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Šajdíkove Humence

 

VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a o spôsobe zúčtovania poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí v MŠ a ZŠ, určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. 

 

 VZN č. 1/2019 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov....

 

 

VZN - ROK 2018

VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

VZN č. 2/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb obcou Šajdíkove Humence

VZN č. 3/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Šajdíkove Humence

VZN č. 4/2018 o zrušení VZN Obce o ostatných poplatkoch

VZN - ROK 2017

VZN č. 1/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce

VZN č. 2/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Šajdíkove Humence

VZN č. 2/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce 

VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 5/2017 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach

 Ohlásenie vzniku/zámiku činnosti ubytovacieho zariadenia-príloha

VZN č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

VZN - ROK 2016

VZN č. 1 - Trhový poriadok

VZN č. 2 - O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN č. 3 - O dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely

VZN č. 4 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území obce

VZN č. 5 - Cintorínsky poriadok

VZN č. 6 - Golf

Doplnok VZN č. 6 - Golf

 

VZN - ROK 2015

 Zásady hospodárenia s majetkom

VZN č. 1 - Podmienky držania psov

VZN č. 2 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území obce

VZN č. 3 - Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby

VZN č. 4 - Podmienky prideľovania nájomných bytov

VZN č. 5 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy

VZN č. 6 - O používaní miestných komunikácií na území obce

VZN č. 7 - O zneškodňovaní odpadových vôd a pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu v obci

VZN - O dani z nehnuteľnosti

VZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN - O ostatných poplatkoch

VZN - O dani z nehnuteľnosti pre rok 2016

VZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady

Dodatok k VZN o určení miesta a času zápisu v ZŠ

VZN - ROK 2014

VZN - O určovaní súpisných a orientačných čísel na území obce

VZN - O miestnych daniach

VZN - O dani z nehnuteľnosti

VZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN - O umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na území obce

VZN - O ostatných poplatkoch

VZN - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 11 - Zneškodňovanie obsahu žúmp

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

CINTORÍN

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk