VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ

NARIADENIA 

VZN rok 2024

 

VZN č. 1/2024 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene.

 VZN č. 2/2024 - Štatút rekreačnej oblasti -golf k. ú. Šajdíkove Humence.

 

VZN rok 2023

 

VZN č. 6/2023 o dani z nehnuteľnosti o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Šajdíkove Humence.

 

VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šajdíkove Humence.

VZN č. 4/2023 o miestnom poplatku.

 VZN č. 3/2023 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom.

VZN č. 2/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov.

VZN č. 1/2023, ktorým sa upravujú podmienky držania psov.  

 

VZN rok 2022

 

VZN č.1/2022 o výške príspevku za pobyt v MŠ 

VZN č.2/2022 Cintorínsky poriadok 

 

VZN č. 3/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, zákonného zástupcu dieťaťa, alebo žiaka ........

 

VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šajdíkove Humence

 

VZN rok 2021

VZN č. 4/2021 o organizácii miestneho referenda.

 

VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šajdíkove Humence.

 

VZN č. 2/2021 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šajdíkove Humence a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.

 

VZN rok 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,.... 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šajdíkove Humence

 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šajdíkove Humence

 

VZN č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2006 o záväzných častiach Územného plánu obce Šajdíkove Humence

 

VZN č. 6/2020 Požiarny poriadok obce Šajdíkove Humence 

 

VZN č. 5/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Šajdíkove Humence

 

VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj v k. ú. obce Šajdíkove Humence

 

VZN č. 3/2020 o pravidlách predaja v obchode a času pevádzky služieb na území obce Šajdíkove Humence - zrušené - VZN č. 5/2020 s účinnosťou od 18.8.2020

 

VZN č. 2/2020 Cintorínsky poriadok (Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Šajdíkove Humence)

 

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Šajdíkove Humence

 

VZN ROK 2019

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šajdíkove Humence

 

VZN č.3/2019 o dani z nehnuteľnosti

 

VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a o spôsobe zúčtovania poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí v MŠ a ZŠ, určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. 

 

VZN č. 1/2019 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie plagátov

  

VZN ROK 2018

VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

VZN č. 2/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb obcou Šajdíkove Humence

VZN č. 3/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Šajdíkove Humence

VZN č. 4/2018 o zrušení VZN Obce o ostatných poplatkoch

 

VZN ROK 2017

VZN č. 1/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce

VZN č. 2/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Šajdíkove Humence

 

VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 5/2017 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach

Ohlásenie vzniku/zámiku činnosti ubytovacieho zariadenia-príloha

VZN č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

 

VZN ROK 2016

VZN č. 1 Trhový poriadok

VZN č. 2 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN č. 3 O dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely

VZN č. 4 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území obce

VZN č. 5 Cintorínsky poriadok

VZN č. 6 Golf

Doplnok VZN č. 6 Golf

 

VZN ROK 2015

Zásady hospodárenia s majetkom

VZN č. 1 Podmienky držania psov

VZN č. 2 Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území obce

VZN č. 3 Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby

VZN č. 4 Podmienky prideľovania nájomných bytov

VZN č. 5 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy

VZN č. 6 O používaní miestných komunikácií na území obce

VZN č. 7 O zneškodňovaní odpadových vôd a pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu v obci

VZN O dani z nehnuteľnosti

VZN O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN O ostatných poplatkoch

VZN O dani z nehnuteľnosti pre rok 2016

VZN O miestnom poplatku za komunálne odpady

Dodatok k VZN o určení miesta a času zápisu v ZŠ

 

VZN ROK 2014

VZN O určovaní súpisných a orientačných čísel na území obce

VZN O miestnych daniach

VZN O dani z nehnuteľnosti

VZN O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN O umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na území obce

VZN O ostatných poplatkoch

VZN O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 11 Zneškodňovanie obsahu žúmp

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

cintorin

automatický defibrilátor umiestnený na budove základnej školy

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk