VNÚTORNÉ PREDPISY

 

 

ROK  2024: 

 

Vnútorný predpis-Smernica pri bezpečnostnom ohrození učiteľov, žiakov a personálu ZŠ a MŠ - Obec Šajdíkove Humence.

 

Smernica (vnútorný predpis) -Sadzobník poplatkov platný od 01.02.2024.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šajdíkove Humence.

 

 

 

 

ROK  2023:

 

Sadzobník poplatkov - Smernica č. 6/2023

Domový poriadok pre nájomníkov obecnej bytovky v obci Šajdíkove Humence

 

 

ROK 2022:

 

Zásady odmeňovania poslancov OZ

 

Smernica o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 

 

 Smernica (vnútorný predpis) č. 1/2022 - Sadzobník poplatkov

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu

 

R O K    2 0 2 1 :

 Interná smernica č. 1/2021

 

ROK 2020:

 

-Vnútorný predpis č. 1/2020

-Vnútorný predpis č. 2/2020

-Vnútorný predpis č. 3/2020

-Vnútorný predpis č. 4/2020

-Vnútorný predpis č. 5/2020

- Vnútorný predpis č. 6/2020 

 

 ROK 2019:

 

Vnútorný predpis č. 7/2019 -Interná smernica pri údržbe a opravách kanalizačných prípojkách - KŠ v domácnostiach + Dodatok č. 1 zo dňa 31.08.2021

 

Smernica č. 1/2019 o zúčtovaní finančných prostriedkov spoločenskými organizáciami, spolkami,  združeniami, alebo inými subjektmi vedené v obci Šajdíkove Humence

- Smernica č. 2/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti platnú pre zamestnávateľa - Obec Šajdíkove Humence a pre MŠ a ZŠ v obci Šajdíkove Humence

Smernica č. 3 - Interný predpis na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov

  

Štatút obecného kronikára Obce Šajdíkove Humence

 

Registratúrny poriadok obce Šajdíkove Humence

Požiarny poriadok obce Šajdíkove Humence

Organizačná schéma Obecného úradu Šajdíkove Humence

Organizačný poriadok Obecného úradu Šajdíkove Humence

Štatút obce Šajdíkove Humence

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Šajdíkove Humence

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šajdíkove Humence

Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Šajdíkove Humence

Poriadok odmeňovania zamestnancov obce a starostu obce Šajdíkove Humence

Interná smernica o slobodnom prístupe k informáciám

 

Záväzný poriadok vybavovania petícií obce Šajdíkove Humence

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

cintorin

automatický defibrilátor umiestnený na budove základnej školy

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk