VNÚTORNÉ PREDPISY

 

R O K    2 0 2 1 :

 Interná smernica č. 1/2021

 

ROK 2020:

 

-Vnútorný predpis č. 1/2020

-Vnútorný predpis č. 2/2020

-Vnútorný predpis č. 3/2020

-Vnútorný predpis č. 4/2020

-Vnútorný predpis č. 5/2020

- Vnútorný predpis č. 6/2020 

 

 ROK 2019:

 

Vnútorný predpis č. 7/2019 -Interná smernica pri údržbe a opravách kanalizačných prípojkách - KŠ v domácnostiach + Dodatok č. 1 zo dňa 31.08.2021

 

Smernica č. 1/2019 o zúčtovaní finančných prostriedkov spoločenskými organizáciami, spolkami,  združeniami, alebo inými subjektmi vedené v obci Šajdíkove Humence

- Smernica č. 2/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti platnú pre zamestnávateľa - Obec Šajdíkove Humence a pre MŠ a ZŠ v obci Šajdíkove Humence

Smernica č. 3 - Interný predpis na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov

  

Štatút obecného kronikára Obce Šajdíkove Humence

 

Registratúrny poriadok obce Šajdíkove Humence

Požiarny poriadok obce Šajdíkove Humence

Organizačná schéma Obecného úradu Šajdíkove Humence

Organizačný poriadok Obecného úradu Šajdíkove Humence

Štatút obce Šajdíkove Humence

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Šajdíkove Humence

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šajdíkove Humence

Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Šajdíkove Humence

Poriadok odmeňovania zamestnancov obce a starostu obce Šajdíkove Humence

Interná smernica o slobodnom prístupe k informáciám

 

Záväzný poriadok vybavovania petícií obce Šajdíkove Humence

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

CINTORÍN

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk