Informačná povinnosť obec Šajdíkove Humence

(podľa zákona  č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o GDPR).

 

Prevádzkovateľ : Obec Šajdíkove Humence

Obecný úrad Šajdíkove Humence, s.č. 48, 906 07 Šajdíkove Humence, IČO : 00310051, Tel. číslo:  034/658 61 23

e-mail :  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

starosta obce : Pavol Burda

Zodpovedná osoba :

Mgr. Peter Irša, tel. 0905 938619, e-mail :   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pri spracúvaní osobných údajov úradom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností obce Šajdíkove Humence  v zmysle zákona č. 369/1993 Z.z. o obecnom zriadení  a súvisiacich zákonov upravujúcich činnosti obce v rámci výkonu samosprávy na území SR. 

Obec Šajdíkove Humence  spracúva Vaše osobné údaje podľa zásad  ochrany osobných údajov a v  súlade s technickými a organizačnými opatreniami. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v  nadväznosti na registratúrny poriadok obce Šajdíkove Humence  v závislosti podľa charakteru konkrétnej činnosti obce. Registratúrny poriadok je zverejnený na web sídle obce www. https://www.sajdikovehumence.sk.

 Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené úradom (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s technickými a organizačnými opatreniami obce Šajdíkove Humence  .

Komu budú Vaše údaje poskytnuté ?

Údaje podľa § 13 Zákona 18/2018 Z.z. sú poskytované podľa osobitného zákona týmto subjektom s ktorými obec Šajdíkove Humence  poskytuje osobné údaje občanov, daňovníkov, poistencov, brancov a iných :

 

1. Zamestnancom obce vykonávajúcim spracovateľské činnosti podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

2. Audit Obec Šajdíkove Humence  (podľa zákona o 431/2002 Z.z. o účtovníctve). 

RVC Senica s.r.o.    

M. Nešpora 925/8

Senica 905 01

IČO:   36 259 560

3. HLAVNÝ KONTROLOR OBCE Šajdíkove Humence  :

Ing. Alena Vrbová

4. Správca Informačnej siete:

AssecoSOLUTIONS a.s.

Galvaniho 17/B

82104  Bratislava 2

 

5. Na úseku personalistiky  mzdy, daní  :

Zdravotná, sociálna poisťovňa

Finančná správa SR (Daňový úrad), Štatistický úrad

6. Na úseku archívnictva :

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V SKALICI

Kráľovská 16

909 01 Skalica

7. Spoločný obecný úrad (stavebný úrad) – Mesto Senica

8. na úseku BOZP:

Ivan Prídavka

Koválov 270, 906 03

IČO: 41945981

10. Na úseku zákona č. 42/1994 Zb.  o civilnej ochrane obyvateľstva, životného prostredia, priestupkov, výstavby, sociálnych a zdravotných agend , na úseku oznamovacích povinností obce a samosprávy a iných činností obce podľa Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, okresné úrady, samosprávne kraje, orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány vykonávajúce kompetencie a právomoci štátnych orgánov podľa osobitných zákonov.

Ako dlho osobné údaje obec/mesto spracúva : bližšie podľa registratúrneho poriadku obce, pre konkrétny účel  a činnosť.  Registratúrny poriadok je zverejnený na web- sídle obce Šajdíkove Humence  .  Podľa registratúry obce sa riadia aj lehoty uloženia listín s osobnými údajmi podľa účely na ktorý boli získané. Likvidáciu, alebo boli archivovanie údajov upravuje registratúrny poriadok obce Šajdíkove Humence  .

Vaše osobné údaje budú zálohované v informačných systémoch používaných obcou Šajdíkove Humence.

V prípade zániku dôvodu zálohovania Vašich údajov pre poskytnutých, ale spracovaných pre konkrétny účel budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Obec  Šajdíkove Humence  je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré upravujú činnosti obce. Vzhľadom na veľký rozsah tejto agendy činnosti obce sa riadia vypracovanou bezpečnostnou dokumentáciou, ktorá presne určuje zákonný rozsah a účel spracovania údajov. Obec pri výkone právomocí postupuje v súlade s Ústavou SR konkrétne podľa čl. 2 ods. 2 a čl. 64 až 71 a zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, ktorý upravuje v §4 upravuje kompetencie obce na pri výkone základných (originálnych) činností samosprávy a v § 5 pri výkone prenesených  na obec.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Aké máte práva?

 

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na obci Šajdíkove Humence  . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

cintorin

automatický defibrilátor umiestnený na budove základnej školy

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk