O Z N A M Y   O B C E

 

Výsledky Referenda 2023:

V zozname voličov  v našej obci bolo zapísaných  901 voličov.  Z toho sa zúčastnilo 253.   

Na otázku odpovedalo "ÁNO"  253 voličov,  2  odpovedali "NIE".  Všetky hlasovacie lístky boli platné.

Celková účasť - 28,08%

 

Obecný úrad oznamuje dôchodcom v našej obci, že je možnosť stravovania sa - denného dovozu obedov z reštaurácie Dubník Borský Mikuláš. Cena jedného obeda je 4,80 €.  Záujemci o odber obedov sa môžu prihlásiť na obecný úrad a zároveň si prineste 2 čisté obedáre. Každý obedár musí byť označený menom, priezviskom a číslom domu. Denne bude jedno menu. 

 

 

Samoobslužný stojan "FORCE" 

       V parku pri bývalej keramickej bytovke v obci je umiestnený samoobslužný stojan "FORCE" na bicykle s náradím a s ručnou pumpou.

     Jedná sa o údržbu bicykla v prípade, že tento sa nejako počas bicyklovania poškodí, alebo potrebuje inú údržbu.

     Uvedený stojan nech slúži všetkým milovníkom bicyklovania. 

 

 

 Výluka na trati Trnava - Jablonica - predĺženie

 

Úradné hodiny na Obecnom úrade Šajdíkove Humence počas vianočných sviatkov.

 

 Západoslovenská distribučná výzva

 

Vlaková výluka Trnava - Jablonica od 27.10.2022

 

Dňa 8.11.2022  doobeda  bude zber drobného papiera z domácností - pripravte si vrecia s papierom na vývoz v raňajších hodinách.

 

Obecný úrad vyzýva občanov, ktorým na ich pozemkoch presahujú konáre stromov a krov na verejné priestranstvá, miestne komunikácie, zakrývajú výhľad na dopravné značenia, výhľad do križovatiek a verejné osvetlenie, aby tieto dreviny orezali v zmysle zák. č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v prvom stupni.

Občania, ktorí majú konáre pripravené na vývoz, nahláste sa obecnom úrade, aby sa v najbližšej dobe odviezli.

 

Nariadenie vykonania deratizácie objektov 

 

UPOZORNENIE !!!

Upozorňujeme vás, že v obci sa pohybujú neznámi rómski občania, ktorí ponúkajú rôzne služby, ako napr. orezávanie konárov, betónovanie a pod.  Za tieto služby pýtajú vysoký finančný obnos.  Buďte, prosím, obozretní, príp. volajte políciu - tel. č. 158. 

 

Vývoz papiera  v tomto kalendárnom roku bude  13.9.2022   a   8.11.2022.

   

Pošta Šajdíkove Humence-oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť.

 

 Zmeny v separovaní a harmonograme vývozu odpadu

Technické služby Senica oznamujú, že z dôvodu úsporných opatrení pristupujú k zmene separovania odpadu.  Červené vrecia na kovové odpady sa už nebudú používať.  Drobný kovový odpad sa bude dávať spolu s plastami do žltých vriec určených na plasty.  Vo vreciach teda budú spolu plasty aj kovy. Ak máte červené vrecia, vyvezú vám aj tie, ale už ich nevrátia.  Táto zmena vstupuje do platnosti od 1. augusta 2022.   Zároveň prichádza aj k zmene zberu  papiera: papier sa nebude zberať každý mesiac, ale každý druhý mesiac – nepárny – teda v tomto roku  sa bude  papier vyvážať  ešte v mesiacoch   júl,  september, november.

 

     

Výluka Trnava - Smolenice

 

 

Vývoz bio odpadu z golfového areálu:

Obecný úrad oznamuje, že od 11.4.2022 do areálu Golf - rekreačné domy na úložisko odpadov (vstup do areálu zo strany Senica po ľavej strane) bude umiestnený kontajner 110 l hnedej farby. Tento bude určený na bio odpad - pokosenú trávu z rekreačných domov. Vývoz bude zabezpečený TS Senica raz za týždeň. 

 

 

 Pomoc pre Ukrajinu

 

 

 Interval zberu a vývozu - plasty, papier, sklo a kovové obaly rok 2022

 

 

Organizovanie hromadných podujatí - odborné stanovisko

 

 

Výzva na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

  

 

Informácia od riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Trnave pre žiakov a rodičov.

 

   Modernizácia hasičskej zbrojnice

 

   Rozšírenie separovaného zberu o novú komoditu:

 KONTAJNER NA DROBNÝ ELEKTROODPAD A BATÉRIE                                            (červeno-biely kontajner) vo dvore obecného úradu

PATRÍ SEM:

 • Všetka spotrebná elektronika vrátane príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže, magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.)
 • Videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty vrátane príslušenstva (napr. objektívy, blesky a pod.)
 • Malé elektrické a elektronické hudobné nástroje
 • Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, netbooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice)
 • Faxy a záznamníky
 • Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné)
 • Tlačiarne, malé stolné kopírky
 • Kalkulačky
 • Herné konzoly, videohry vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.)
 • Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.)
 • Batérie a akumulátory
 • CD, DVD nosiče

 NEPATRÍ SEM:

 • Monitory
 • Televízory
 • Žiarivky
 • Výbojky
 • LED žiarovky a klasické žiarovky

 

    

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov.

 

Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 -2021

 

   Objemný odpad

 

Vnútorný predpis - smernica pri údržbe a opravách kanalizačných prípojkách - KŠ v domácnostiach.

 

Prevádzkový poriadok pri užívaní domovej kanalizačnej čerpacej šachty v obci Šajdíkove Humence

 

Povinnosť identifikácie (čipovanie) psov

 

Evidenčný list psa

 

 

Oznámenie o výrube/orezoch

  

Zber triedeného odpadu - plastov a tetrapakov

 

 

 

                  

     

 

 

 

 

OZNAM K DOPRAVNÉMU ZNAČENIU

OZNAM  PRE MAJITEĽOV PSOV                                          

 

         Obecný úrad Šajdíkove Humence na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkov a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie ostatných občanov, ako aj znečisťujú verejné priestranstva.

Každá fyzická  a právnická osoba, ktorá je vlastníkom, alebo držiteľom psa v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. a príslušného VZN č. 1/2015, ktorým sa upravujú podmienky držania psov je povinná tento zákon a nariadenie striktne dodržiavať. Prakticky sú to stále odookola jedni a tí istí psi, ktorí voľne pobehujú po obci.

 V prípade, že v dohľadnej dobe nepríde k náprave - voľnému pobehovaniu psov po obci, obecný úrad bude zisťovať majiteľov pobehujúcich psov a týchto bude v zmysle príslušného VZN pokutovať. Nebude sa stále dookola vyhlasovať a robiť opatrenia, aby prišlo k náprave v danej problematike.

 Za pochopenie ďakuje obecný úrad.

      

UPOZORNENIE PRE OBČANOV   Zákaz spaľovania !!!

       Spaľovanie lístia, konárov zo stromov, zvyškov rastlín, trávy a ostaného odpadu zo záhrad a domásností  je zakázané a škodlivé:

Tento zákaz upravujú tieto zákony:

- Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o dopadoch v znení neskorších prepisov

- Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 40/1964 Zb. občianský zákonník v znení nekôlrších predpisov

Pri spaľovaní rôzneho odpadu sa uvolňujú toxické látky, ako npr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie ktoré sú škodlivé zdraviu, nehovoriac o možnosti rozšírenia ohňa a vzniku požiaru. 

Okrem toho v zmysle občianského zákonníka  nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať súsedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu hraničí s porušovaním zákona o odpadoch. Zákon o ochrane pred požiarmi  hovorí, že sa nesmie zakladať oheň  a vypaľovať  rôzne trávnaté porasty.

 Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady, vypaľuje trávnaté porasty, spaľuje rôzny odpad z domácnosti... dopúšťa sa protiprávneho konania, ktoré je trestné. 

Vážení občania,

Obec Šajdíkove Humence, ako zriaďovateľ v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v areáli MŠ zriadili klub dôchodcov.Tento bol slávnostne otvorený dňa 3.6.2016 t.j. v piatok o 13.00 hod. Snahou obce je starším občanom - dôchodcom v klube vytvárať podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, aby svojou činnosťou presadzovali správne zásady pre svoje zdravie, pohyb, duševnú pohodu a rozvoj zmyslových a duševných schopností. Máme za to, že si to  títo naši seniori zaslúžia a prajeme im, aby sa v klube pri svojich aktivitách príjemne cítili.

Vážení občania,

Obec v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. je povinná zabezpečiť zber a prepravu okrem iného odpadu i zmesový komunálny odpad na jej území. Jedná sa o vývoz komunálneho odpadu, tzv. popolníc v obci, ktoré sa vyvážajú každý párny týždeň v mesiaci, vždy vo štvrtok.

Analýzou zberu tohto odpadu obcou bolo zistené, že niektorí občania majú naviac popolnice, ktoré dávaju na odvoz, pričom nemajú zaplatený poplatok v zmysle VZN č. 9/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady. Okrem toho veľa občanom podľa tohto nariadenia na počet osôb, počet popolníc neprináleží.

Na základe týchto skutočností obec pristúpila k nasledovným opatreniam:

 

 - Každá popolnica, ktorú majú občania na oprávnený zber komunálneho odpadu uhradenú poplatkom bude obecným úradom označená nálepkou, bez nálepky TS vývoz popolnice neurobia.

- Tí občania , ktorí majú popolnice naviac, obecný úrad žiada, aby ich vrátili, čo je dosť veľký počet.

- Občania, ktorí nemajú zaplatený poplatok za KO, obecný úrad žiada, aby si ho včas uhradili.

 Uvedené opatrenia obcou sa začnú realizovať v najbližšej dobe. Obecný úrad žiada o spoluprácu občanov, aby sa v tejto veci urobil poriadok, kde za pochopenie ďakuje.

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk