ORGANIZÁCIE V OBCI

 

logo fk

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

logo szch

ZO Slovenského zväzu chovateľov

logo fk

TJ Kerko Šajdíkove Humence

logo fk

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

logo fk

MS Slovenského červeného kríža

logo fk

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

 

O Z N A M Y   O B C E

 

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov.

 

Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 -2021

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územném obvode okresu Senica dňom 02.09.2020 od 8,00 hod.

 

Prerušenie distribúcie elektriny 17.9.2020 

 

Vyhlásenie času nebezpečenstva vzniku požiarov od 11.08.2020, 8,00 hod. do odvolania

 

OZNAM

 

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.09.2020 - oboznámenie verejnosti

 

 Zrušenie plánovanej odstávky elektrickej energie

 

KORONAVÍRUS - odporúčania

KORONAVÍRUS - cestovanie z oblastí nákazy

KORONAVÍRUS - Ako znížiť riziko infekcie

Uznesenie vlády - núdzový stav z 22.10.2020

 

OZNAM

 

  Objemný odpad

 Výzva na orez stromov - Západoslovenská distribučná, a.s. 

 

Vnútorný predpis - smernica pri údržbe a opravách kanalizačných prípojkách - KŠ v domácnostiach.

 

Prevádzkový poriadok pri užívaní domovej kanalizačnej čerpacej šachty v obci Šajdíkove Humence

 

Povinnosť identifikácie (čipovanie) psov

 

Evidenčný list psa

 

 

Oznámenie o výrube/orezoch

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - informácia

 

Poliklinika Senica - oznam

 

 

Zber triedeného odpadu - plastov a tetrapakov

 

 

 

 

                     Obvodný lekár MUDr. Karol Kovačič oznamuje:

 

MUDr. Karol Kovačič oznamuje svojím pacientom, že od 1.1.2019 sa končí prevádzka ambulancie v Dojči. Všetka zdravotná dokumentácia bude prenesená do ambulancie v Senici v budove polikliniky na II. poschodí, kde budú pacienti naďalej ošetrení.

V ambulancii v Dojči bude každý útorok od 11,30 h do 13.00 h len predpisovať lieky, ktoré trvale užívajú pacienti. V súvislosti s prechodom na eletronické zdravotníctvo môžu sa lieky predpísať (tlak, srdce, cukrovka a pod.), treba nahlásiť telef. na č.t. 034/6983068, alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktoré lieky si môžete vybrať v ktorejkoľvek lekárni len s kartičkou poistenca, bez receptu.

 

Nové odinačné hodiny:

 Pondelok:        07.00 -15.00 h

 Utorok:            07.00 - 11.00 h                   11.30 -13.00 h Dojč predpisovanie liekov

 Streda:            07.00 - 16.00 h

 Štrvrok:           07.00 - 13.00 h

 Piatok:            07.00 - 13.00 h

 

 

                  

     

 

 

 

 

OZNAM K DOPRAVNÉMU ZNAČENIU

OZNAM  PRE MAJITEĽOV PSOV                                          

 

         Obecný úrad Šajdíkove Humence na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkov a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie ostatných občanov, ako aj znečisťujú verejné priestranstva.

Každá fyzická  a právnická osoba, ktorá je vlastníkom, alebo držiteľom psa v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. a príslušného VZN č. 1/2015, ktorým sa upravujú podmienky držania psov je povinná tento zákon a nariadenie striktne dodržiavať. Prakticky sú to stále odookola jedni a tí istí psi, ktorí voľne pobehujú po obci.

 V prípade, že v dohľadnej dobe nepríde k náprave - voľnému pobehovaniu psov po obci, obecný úrad bude zisťovať majiteľov pobehujúcich psov a týchto bude v zmysle príslušného VZN pokutovať. Nebude sa stále dookola vyhlasovať a robiť opatrenia, aby prišlo k náprave v danej problematike.

 Za pochopenie ďakuje obecný úrad.

      

UPOZORNENIE PRE OBČANOV   Zákaz spaľovania !!!

       Spaľovanie lístia, konárov zo stromov, zvyškov rastlín, trávy a ostaného odpadu zo záhrad a domásností  je zakázané a škodlivé:

Tento zákaz upravujú tieto zákony:

- Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o dopadoch v znení neskorších prepisov

- Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 40/1964 Zb. občianský zákonník v znení nekôlrších predpisov

Pri spaľovaní rôzneho odpadu sa uvolňujú toxické látky, ako npr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie ktoré sú škodlivé zdraviu, nehovoriac o možnosti rozšírenia ohňa a vzniku požiaru. 

Okrem toho v zmysle občianského zákonníka  nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať súsedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu hraničí s porušovaním zákona o odpadoch. Zákon o ochrane pred požiarmi  hovorí, že sa nesmie zakladať oheň  a vypaľovať  rôzne trávnaté porasty.

 Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady, vypaľuje trávnaté porasty, spaľuje rôzny odpad z domácnosti... dopúšťa sa protiprávneho konania, ktoré je trestné. 

POĎAKOVANIE OBCI

Posvätenie kríža na cintoríne v našej obci

Vážení občania, obec Šajdíkove Humence ako správca cintorína v tomto roku za pomoci občanov vykonala rozsiahlu rekonštrukciu miestneho cintorína, kde okrem iných zrekonštruovaných prác bol pred domom smútku postavený nový pekný kríž.

Vážení občania,

Obec Šajdíkove Humence, ako zriaďovateľ v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v areáli MŠ zriadili klub dôchodcov.Tento bol slávnostne otvorený dňa 3.6.2016 t.j. v piatok o 13.00 hod. Snahou obce je starším občanom - dôchodcom v klube vytvárať podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, aby svojou činnosťou presadzovali správne zásady pre svoje zdravie, pohyb, duševnú pohodu a rozvoj zmyslových a duševných schopností. Máme za to, že si to  títo naši seniori zaslúžia a prajeme im, aby sa v klube pri svojich aktivitách príjemne cítili.

Vážení občania,

Obec v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. je povinná zabezpečiť zber a prepravu okrem iného odpadu i zmesový komunálny odpad na jej území. Jedná sa o vývoz komunálneho odpadu, tzv. popolníc v obci, ktoré sa vyvážajú každý párny týždeň v mesiaci, vždy vo štvrtok.

Analýzou zberu tohto odpadu obcou bolo zistené, že niektorí občania majú naviac popolnice, ktoré dávaju na odvoz, pričom nemajú zaplatený poplatok v zmysle VZN č. 9/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady. Okrem toho veľa občanom podľa tohto nariadenia na počet osôb, počet popolníc neprináleží.

Na základe týchto skutočností obec pristúpila k nasledovným opatreniam:

 

 - Každá popolnica, ktorú majú občania na oprávnený zber komunálneho odpadu uhradenú poplatkom bude obecným úradom označená nálepkou, bez nálepky TS vývoz popolnice neurobia.

- Tí občania , ktorí majú popolnice naviac, obecný úrad žiada, aby ich vrátili, čo je dosť veľký počet.

- Občania, ktorí nemajú zaplatený poplatok za KO, obecný úrad žiada, aby si ho včas uhradili.

 Uvedené opatrenia obcou sa začnú realizovať v najbližšej dobe. Obecný úrad žiada o spoluprácu občanov, aby sa v tejto veci urobil poriadok, kde za pochopenie ďakuje.

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23               

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová

matrikárka

 

obecny uradm

 

 

 

 

 

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes15
celkomcelkom80044

Meniny Dobromila zajtra Klára