Ú R A D N Á   T A B U Ľ A

 

Oznámenie o uložení zásielky na pošte - Portel Michal

 

 Oznámenie o začatí kolaudačného konania - ELSPOL-SK, Námestovo - Líniová stavba

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Šajdíkove Humence dňa 12.12.2022.

 

Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ

Výberové konanie na funkciu riaditeľky ZŠ 

 

VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šajdíkove Humence - návrh.

 

 VZN č. 3/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, zákonného zástupcu dieťaťa, alebo žiaka ........

 

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023.

 

Zásady odmeňovania poslancov OZ - návrh.

 

Zverejnenie oznámenia o zámere predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Ľubomír Juríček 

 

Zverejnenie oznámenia o zámere predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mária Sekáčová 

 

Zverejnenie oznámenia o zámere predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Milan Tománek

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška Martin Rehák 

 

 

 

Oznámenie o uvoľnení bytu v bytovom dome 442 v obci Šajdíkove Humence .

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Šajdíkove Humence.

 

  Zoznam daňových dlžníkovZoznam daňových dlžníkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk